Πρόταση Επανάχρησης του Παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.

Σε αυτό το project προτείνεται η επανάχρησή του Παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού καθώς και των λοιπών κτιριακών του εγκαταστάσεων, και η μετατροπή του σε «Σιδηροδρομικό Πάρκο», με βασικό στόχο τη δημιουργία μίας ζώνης ελεύθερου δημόσιου χώρου.
Κεντρική ιδέα της πρότασης είναι η δημιουργία ενός πάρκου πρασίνου το οποίο θα «διακόπτεται» από συμπαγής πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες αυτές θα παραλαμβάνουν τις επιμέρους χρήσεις του πάρκου. Κάθε πλατφόρμα θα αποτελεί και μία ενότητα, πάνω στις οποίες θα αναπτύσσονται τα αποκατεστημένα κτίρια του σταθμού καθώς και νέες κτιριακές εγκαταστάσεις.
Προτείνεται, λοιπόν, η δημιουργία επτά ενοτήτων με κεντρικό στόχο την έντονη μείξη διαφόρων χρήσεων. Οι ενότητες αυτές έχουν χαρακτήρα δημόσιου χώρου και προορίζονται για τους κατοίκους της γύρω περιοχής, τους κατοίκους της υπόλοιπης Θεσσαλονίκης καθώς και τους τουρίστες της πόλης.
Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα 2, η οποία αποτελεί και το ειδικότερο κομμάτι αυτής της μελέτης, περιλαμβάνει το Παλιό Συνεργείο Οχημάτων, το Μηχανοστάσιο καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο τους. Προτείνεται η αποκατάσταση και η επανάχρησή τους ως χώροι μάθησης και πολιτισμού. Ο σύγχρονος αυτός χώρος πολιτισμού απευθύνεται κυρίως στους κατοίκους της γύρω περιοχής και στόχο έχει την αναβάθμιση της ποιότητα ζωής τους.


It is proposed that the Old Railway Station should be restored and reused as a Railway Park. More specifically it is proposed that the entire Old Railway Station and all its building facilities should be redesigned with main objective to create a free public space zone.
The central idea of the proposal is to create a green park that will be "interrupted" by concrete platforms. These platforms will receive the separate uses of the park. Each platform will constitute a section in which the station's restored buildings as well as new buildings will develop.
It is therefore proposed to create seven sections blending different uses, following the overall proposal for the area of “Lachanokipoi”, main objective of which is to create a strong mix of uses. These sections have the characteristics of a public space and are intended to be used by the residents of the surrounding area, the residents of the rest of Thessaloniki and the city tourists.
The platform 2 of the overall proposal for the old train station includes, as mentioned above, the Old Vehicle Workshop, the Engine Room and its surroundings. It is proposed to be restored and reused as learning and culture spaces. The building of the Engine Room is proposed to be reused as an exhibition space which will mainly house exhibitions of the workshops of the new Art Centre. This modern culture space is mainly addressed to residents of the surrounding area and aims to upgrade their life quality.